Pon-Sob, 8:00 – 17:00
poradna@poradenstvivkrizi.cz
+420 704 420 177

Dotazy. Zadlužené firmy.

Dotazy

Zadlužená firma. Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Pomoc firmám. Konec firmy Vám nabízí jednoduché, levné a legální řešení problémů se zadluženou firmou.
S garancí převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem a jednatelem.

Odpovědi na vaše
nejčastější
dotazy.

Zprostředkujeme :

  • Prodej Vaší zadlužené firmy.
  • Převzetí společnosti. 
  • Krizové řízení společnosti.
  • Likvidace firem.

Zajímá vás "kolik to stojí ", jak to vše probíhá ?

Dotazy. Zadlužené firmy.

Základní dotazy v oblasti zadlužené firmy a jejího prodeje.

Je výhodnější firmu prodat, nebo dát do likvidace ?

Členové statutárního orgánu mají povinnost s péčí řádného hospodáře učinit vše potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace.

Pokud by soud rozhodl, že je společnost v úpadku a že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře veškeré potřebné úkony za účelem odvrácení úpadku, může za takové jednání vyvodit odpovědnost člena statutárního orgánu ve formě ručení za splnění povinností obchodní korporace (§ 68 ZOK).

Správce je pak oprávněn požadovat po členech statutárního orgánu prospěch, který na základě smlouvy o výkonu funkce získali za poslední dva roky (§ 62 ZOK).

Zcela nezávisle na insolvenčním soudu v samostatném řízení se insolvenční správce nebo kterýkoliv věřitel může domáhat po soudu určení toho, že člen odpovídá za splnění závazků korporace.

V průběhu insolvence může insolvenční soud také rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, která se dostala do úpadku, nesmí vykonávat obdobnou funkci v jakékoli jiné obchodní korporaci po dobu tří let od právní moci rozhodnutí a dochází tak k jeho „diskvalifikaci“ (§ 64 ZOK).

Platné zákony dávají věřitelům nástroje, jak po jednatelích a členech představenstva vymáhat pohledávky. Ze samotného insolvenčního řízení dostane věřitel obvykle zpět jenom tři až pět procent svých pohledávek. Nelze se proto divit, že věřitelé vymáhají dluhy nejen po společnostech, které většinou nemají majetek, ale i od členů statutárních orgánů.

Dotazy radí jaké je optimální řešení .

V tomto případě je nejlepším řešením prodej zadlužené společnosti investoru, který ji koupí s cílem revitalizace a vezme na sebe písemné závazky zajistit nutné investice pro nezbytnou stabilizaci a ozdravení firmy.

Vzhledem k tomu, že § 68 ZOK ukládá statutárnímu orgánu učinit „všechno potřebné a rozumně předpokladatelné“ za účelem odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace, je prodej společnosti s cílem její revitalizace nejenom v souladu s daným ustanovením, ale zároveň plně odpovídá povinnostem statutáře jednat s péčí řádného hospodáře i s nezbytnou loajalitou vůči obchodní korporaci.

Samozřejmě, že není možné každou firmu, která se zrovna nachází v hluboké krizové situaci, revitalizovat. Ale za negativní výsledky revitalizace už ponesou odpovědnost noví statutáři, přičemž úspěšná revitalizace již sama o sobě eliminuje všechna rizika.

Je tady ještě jeden argument. Za prodej zadlužené firmy, pokud má nějaký potenciál, můžete získat od kupujícího peníze a zbavit se problémů, zatím co při insolvenci vás čekají jen další problémy.

* Revitalizace je komplex opatření zaměřených na odvrácení úpadku společnosti, zlepšení její finanční situace, jakož i obnovení a zvýšení její likvidity a solventnosti.

Jak probíhá prodej a převzetí společnosti ?

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Všechny návrhy smluv obdržíte předem. Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře.

Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového. Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čem se sestavuje předávací protokol.

Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:

  • Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
  • Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
  • Mimořádná účetní uzávěrka
  • Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
  • Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
  • Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení

Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).

Je možno zadluženou firmu zlikvidovat ?

Likvidace společnosti je proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti firmy. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv a vypořádání závazků i pohledávek. Pokud jsou splněny uvedené podmínky, dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

V případě nevypořádaných závazků, společnost nelze zlikvidovat a vymazat z OR.

Navíc, v případech, kdy likvidátor společnosti zjistí, že aktiva firmy nestačí pro úhradu závazků, pak je povinen podat návrh na insolvenci. Velkou výhodou pro Vás je to, že tento návrh (ne dříve nežli 8 – 12 měsíců po převodu společnosti) podává náš likvidátor, který byl do společnosti jmenován novým vlastníkem.

V jakém stavu lze zadluženou firmu převzít a jak rychle ?

Společnost s.r.o, a.s., SE lze převzít, prodat i včetně zaměstnanců, výroby, leasingů, úvěrů, veškerého hmotného, nehmotného majetku. Na firmu může být uvalen konkurz, likvidace. Firmu odkoupíme také s bankovními i nebankovními dluhy, úvěry a veškerými závazky, exekucemi. Při převodu obchodního podílu nemusí být závazky vůči státním orgánům vypořádány.

Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika). Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.

DOTAZy
Je odkup a obchodování se zadluženými společnostmi legální ?

Prodej zadlužené společnosti, jakož i její koupě, patří ke zcela legitimním transakcím v celém světě i na českém trhu. Díky informacím ve sdělovacích prostředcích jsou všeobecně známy někteří transakcí spojených s odkupem velkých zadlužených firem.

Například:

Zadlužené firmy s velkými problémy skupuje finančník Pavel Krúpa (viz. „Miliardář Krúpa: Nevybírám si jen firmy na hraně bankrotu“). Prakticky všechny své podniky, které tvoří holding Czechoslovak Group koupil miliardář Jaroslav Strnad ve fázi jejich zadluženosti a ztrátovosti. Po procesu revitalizace se z nich staly prosperující firmy.

Popularita obchodů se zadluženými firmami se dá lehce objasnit – prodávající se zbavují problémů ve fázi, kdy už nezvládají firemní krizi, a kupující kupuje takovou firmu velmi levně. Často za symbolickou 1 Kč.

Dotazy. Zadlužené firmy.

Dotazy k průběhu odkupu/převodu/převzetí společnosti

První schůzka

Na první schůzce nám popíšete svoji situaci. Lépe se sejít osobně, ale lze i po telefonu nebo využít Skype. Připravíme ZDARMA návrh řešení. Po odsouhlasení řešení, připravíme smluvní dokumentaci, kterou Vám dáme k prostudování s právním zástupcem. Vámi navržené případné změny dokumentace a předávacích protokolů zapracujeme.

Procesní záležitosti

Společně se uvidíme ještě několikrát. Projdeme si vše, co je potřeba vědět o firmě, seznámíte se se zájemcem o Vaše obchodní podíly i s novým jednatelem společnosti. Předáme si důležité informace o chodu společnosti, i o představě další kontinuity života společnosti. Společně pomalu začneme připravovat předávací protokol funkce jednatele – toto je pro Vaši budoucnost ta nejdůležitější část celé transakce.

Můžete si připravit, budete-li chtít, vlastní smlouvy. Vše můžete konzultovat s Vašim právníkem. Nemáme problém, když se valná hromada bude konat u Vašeho notáře.

Domluvení termínu přepisu

Schůzka nového jednatele, společníka s Vámi  u notáře.  Zde se uskuteční: Valná hromada – je-li společníků více, nebo pokud je společník pouze jeden, rozhodne se o odvolání starého jednatele a jmenování jednatele nového. Dle dohody se zde rozhodne i o změně sídla, názvu obchodní firmy společnosti a dalších předem domluvených náležitostech. Dále zde podepíšeme smlouvu o převodu obchodního podílu a hned na místě ji doručíme společnosti, čímž se smlouva o převodu stane zcela účinnou i vůči společnosti samotné. Nový jednatel ještě podepíše čestné prohlášení, v němž prohlašuje, že je plně bezúhonný, svéprávný a že splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce jednatele. Zároveň podepíše návrh na zápis změn rejstříkovému soudu, na jehož základě soud zahájí řízení o zápisu změn. Při úhradě předem domluvené odměny vám předáváme všechny podepsané listiny a dokumenty, které následně klient sám nebo společně s námi, vloží na příslušný rejstříkový soud.

Konečná fáze

Nyní máme veškerou administrativu hotovu, převzali jsme na sebe veškerou odpovědnost a starosti s vaším bývalým podnikáním. Zde nastává fáze, které se nemusíte již nijak účastnit (pokud není s vámi domluveno jinak), a je vše již pouze na nás. Začíná zákonná restrukturalizace, revitalizace, uzdravení nebo postupná řízená likvidace firmy.

Dotazy
Kolik to stojí ?

Cena je velmi individuální.  Je velmi nesolidní slibovat Vám předem extrémně nízkou cenu jen proto, abychom Vás zaujali. Pro klienty se žádnými, či nízkými závazky máme připravenu paušální základní cenu za službu, která nepřesáhne

14.900 ,- Kč.

V ceně je zahrnuta jak případná změna sídla, tak vypracování smluv k převodu obchodních podílů, rozhodnutí jediného společníka, změna jednatele, a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.  Tato cena je však základní cenou za předpokladu, že ve společnosti je jen jeden společník a jednatel.

Náklady na konání valné hromady pro přímý zápis do O.R., se účtují zvlášť.

Cenu za službu pro Vás připravíme po prvním setkání a prodiskutování rozsahu všech úkonů a služeb.

Konzultace je zcela nezávazná a bezplatná, v případě že se Vám naše řešení či cena nebudou líbit, nic se neděje, k ničemu se nezavazujete.

Nic neplatíte předem. Vše je splatné až při převodu společnosti.

Dotazy. Zadlužené firmy.

Časté dotazy spojené s virtuálním sídlem.

Co je virtuální sídlo ?

Virtuální sídlo, jinak nazývané také virtuální kancelář nebo registrační adresa, je sídlo, které klient uvádí jako svou oficiální adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiném rejstříku, ve kterém je klient zapsán. Každá firma musí povinně mít sídlo na nějaké fyzické adrese, k čemuž je potřebný písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Pokud nemáte vlastní nebo pronajatou nemovitost, nebo pokud takovou nemovitost nechcete uvádět z různých důvodů, můžete využít naše virtuální sídlo.

Adresu poskytujeme nejen pro firmy (s.r.o, a a jiné), ale i pro občanská sdružení, nadace, neziskové organizace a také pro živnostníky.

Jak je to s doručováním pošty

Pokud vám přijde na adresu sídla pošta, budete o ní oznámený e-mailem. Na požádání klienta můžeme poštu oskenovat, případně přeposlat na jinou adresu.

V případě zájmu můžeme přebírat i doporučenou poštu na základě písemné plné moci.

V případě zájmu můžeme pro Vás i pravidelně kontrolovat datovou schránku a komunikovat s úřady pomocí datové schránky.

Skenování provádíme na požádání klienta a podle obsahu služeb, které si zakoupil.

Co v případě kontrol úřadů

Vaše sídlo bude řádně označené pro případ kontrol. Při případných kontrolách vždy příslušné osoby informujeme, že máte u nás zřízeny registrační sídlo, což je plně v souladu s platnou legislativou. Výhodou je, že vás nikdy žádná kontrola nepřekvapí neohlášeně.

Jaké služby jsou součástí virtuálního sídla

Součástí virtuálního sídla jsou tyto služby: označení nemovitostí / schránky obchodním jménem (názvem) klienta, oznámení o přijaté poště e-mailem, přebírání a úschova přijaté pošty. V ceně základních služeb nejsou zahrnuty doplňkové služby, které nejsou povinné a jsou poskytovány pouze na vyžádání zákazníka.

Dotazy
Jak mohu objednat a jaká je minimální objednávka, kdy budu platit

Objednávky registrační adresy můžete provést následovně:
 Nejrychlejší způsob je vyplnění objednávky.
 Můžete nám poslat Email, nebo nám můžete zavolat a učinit objednávku telefonicky na čísle (+420) 704 420 177, nebo můžete přijít osobně do naší kanceláře.

Minimální objednávka sídla je na 12 měsíců.

První platbu za sídlo hradíte při podpisu smlouvy na celé období předplatného, které si sami zvolíte. Další platby jsou prováděny na základě faktury po uplynutí zaplaceného předplatného.

Dotazy. Formulář.

DOTAZY

Hledáte řešení svých problémů se zadluženou firmou ? Nenašli jste správnou odpověď ? Napište nám.

F.A.Q.

Dotazy